Katajin utzukuxik jamalil rech uchomaxik ri q’atel b’anow k’ax pa taq tijob’al ri’

433

Are wari’ rech kawok uchomaxik ri jun b’anow chomanik pa le uq’atexik ri b’anow taq k’ax pa le tijob’alil ri’, ¿are ri ya’b’al k’ax wene’ eri ya’b’al tob’anik ri’?, chi’ k’u ri’ eri viceministro Axel Romero, kuk’ ri k’amalb’e rech ri Movimiento rech Educación Popular xuquje’ rech Promoción social Fe y Alegría xuquje’ ri Organización Convivimos, e are k’ut xkiya’ ub’ixik ri tajin kakichomaj chi rij ri q’atel k’ax ri’, eri b’anow tzijonem uchomaxik xuquje’ ri chakunik pa komon are kuya’o utzalaj k’amow ib’ chi ke ri komon e ajtijoxel pa taq le tijob’al ri’.

Eri Romero, xutzijol che are wa’ jun jamalil rech ya’b’al ub’ixik ri ya’olchajinik kub’sib’al k’u’x ri’, xa’rumal eri ya’olchajinik ri’ are kuk’utu ri utzala uwach kik’aslemalil ri winaqilal ri’.

 “Eri jun Rachoch Tijob’enik sib’alaj k’i uchomaxik ri’, xa’rumal chi’ k’o k’iyalaj uwach k’axk’olil chupam ri’ xuquje’ are wa’ nim uchomaxik ri’, kaqatzukuj b’a’ kaqachakuj uwach ri Bulling escolar, rumal ri’, keqarik taq ali b’anom k’ax chi ke ri’, k’o keqarik e minom pa k’ax, k’o k’aqb’alil qariqom xuquje’ e k’o ajtijoxel kiminom kib’ kuk’ molaj b’anol k’ax, rumal ri’ tajin kaqatzukuj uwach uchomaxik ri k’axk’olil kiraqom ri alab’om alitom e ajtijoxel ri’”, xcha’.

Eri k’ax ri’ are kub’an k’ax chi ke ri winaq e achalalil ri’, ri komon ib’ xuquje’ ri winaqilal ri’, rumal k’u ri’ rajawaxik b’a’ kab’an uch’ob’ik pa komon xuquje’ rech katzukuxik uchomaxik ri’, je ri’ xub’ij ri Juventino Gálvez, k’amalb’e rech ri URL, ri xuya’ ub’ixik ri’ che rajawaxik kab’an uch’ob’ik uchomaxik pa taq le tijob’alil ri’.

Eri k’amal b’e rech Fe y Alegría, xub’ij che ri b’anow k’ax ri’ are kuya’ pa k’ax ri winaqilal ri’, xa’rumal are kub’an k’ax chi ke ri kitz’aqataqil ri winaqilal ri’.

Eri komon b’anow chomanik ri’ are xya’taj ri’ chi ke ri q’atb’altzij rech ri taqawokaj-Q’atb’altzij ri’; eri Wokajil chak patan ri’ are kiwokom uwach ri Rech EDUPAZT, jeri’ ri nuk’wokaj ri kikaj kakib’an ri ub’anikil chomanik ri’ xuquje’ ri rech ri komon winaqilal ri’.