Are jun Empresa Alemana kub’an ri wujilal rech wujq’axib’al pa amaq’ ri’

545

Eri k’amal b’e rech ri Dirección General rech Migración (DGM), Carolina Miranda Salvador, xuya’ ub’ixik che ri 500 mil wujilal rech wujq’axib’al kech ri winaq e aj iximulew, are kab’an ri’ rumal ri jun empresa alemana ub’i’ Bundesdruckerei GMBH, eri rajil katojik are ­­1.3 millones pa pwaqil  Euros, junam ruk’ Q10.7 millones chi pwaqil rech Iximulew ri’.

Are wa’ xya’taj ub’ixik aretaq xuya’ utzijoxik rumal ri DGM pa le portal Guatecompras, pa le jun acta 1409 ri kuya’ wi ub’ixik che are jun empresa alemana xk’amow rech ub’anik we uchakuxik ri’, rumal are paqal taj kub’an wi, terenb’em rij rumal ri UAB Garsu Pasaulis Q 7.8 millones ri’.

 “Eri ukab’ empresa ri’ UAB Garsu Pasaulis,xub’ij che man paqal taj kub’an wi, man xya’ ta che rech kuchakuj rumal k’o xraj na xunimaj uwach ri’ rumal ri’ eri DGM, rumal k’ut eri jun wokajil kachakun rech ya’talil ri’, rumal man rech ta ri taqawokaj pa Amaq’ ri’ rumal ri’ xuq’ap uwach tzij ruk’ pa q’atb’altzij ri’ ri kuya’ pa saqil ri’ ri wujil rech wujq’axib’al pa amaq’ ri’” xcha’ ri Salvador.

Eri patanel k’amal b’e ri’ xub’ij che ri are wa’ xchomatajik aretaq xb’an uch’ob’ik chi rij taq nik’aj chik wuqub’ wokajil rech ri taqawokaj ri’ xuquue’ rech ri amaq’ib’ kojpa’ ri Israel, ri Korea del Sur, ri Indonesia, ri Polonia xuquje’ rumal nik’aj chik tinamit amaq’ib’ ri’.

 “Pa jun chik wuquq’ij ri’ ch’ob’om chik rech kajuch’ik ri nuk’chomanik ruk’ le empresa Bundesdruckerei GMBH, are k’ut kub’an pa jo’ob’ uwach ujachik ri wujilal rech wujq’axib’al pa amaq’ ri’, eri nab’e jutunaj kujacho are 24 mil uwach wujil  ri’, pa ukab’ uwach chik are kujacho 8 mil ri’, pa urox uwach chik kujach0 are pa 30 mil uwach, pa le ukaj uwach rik are kujacho 100 ri’ xuquje’ pa le uro’ uwach kujach chik are pa 338 mil ri’”, xcha’ ri k’amal b’e ri’.

Eri uchomaxik ri’ are xjuch’ik pa le 25 rech noviembre kanoq rumal ri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, ruk’ ri Viceministro Administrativo Mario René Álvarez, chi’ k’ut pa le jitow xb’an chi rij ri’ rumal ri jun empresa alemana ri’ are sib’alaj utz kaqaj pa le uchak ri Taqawokaj pa Amaq’ ri’, rumal ri’ nab’e na xtaq loq ub’ixik pa q’atwujil chomanik chi rij ri’.