Eri Taqawokajnem Ya’olchajinik tajin kuya’ uchuq’ab’ ri b’anoj tzukunik chi kij ri b’anoj k’ax ri’

59

Eri q’atb’altzij rech ri Ministerio rech Gobernación (Mingob) ri uk’amom ub’e rumal ri Ministro Francisco Rivas Lara, sib’alaj katajin che uya’ik uchuq’ob’il ri b’anoj tzukunem chi kij b’anol k’ax ri’ are rech b’a’ kq’atexik ri b’anoj k’ax ri’.

Eri ub’ixikil chak b’anom ri’ rumal ri taqawokajnem are xya’ pa k’utik pa le Moloj rech B’anoj Q’atol tzij ri’, xya’taj uchuq’ab’ ub’insaxik uwach ri’ xuquje’ ri ub’anikil chomanik chi rij taq ri nima k’ax b’anom kumal ri jumulaj b’anol k’ax ri’, xuquje’ kumal ri ajk’ayin awan kunab’al ri’.

Eri uwachinik komon chakunem ri’ are rech utz ub’anik pa komon ri ya’olchajinik kumal ri tzukunelab’ chi rij b’anoj k’ax ri’, ri b’anoj sak’ajil tzukunem ruk’ ri q’atenik b’anoj k’ax ri’, ri b’anom pa komon ruk’ ri Ministerio Público ri’.

Eri nim q’atenik k’a te xb’antaj rumal ri ministerio rech Gobernación ri’ are ri’ ri k’iyalaj kuwach taq jumulaj b’anol k’ax xe’uchapo ri’:

losflacos

Eri Nik’aj Flaco: pa le k’isb’al wuqq’ij xb’antaj kowinem xechapik e 14 winaq b’anol k’ax ri’, kab’ixik e are xkib’anoj chomanik maj pa usaqil rech b’anow taq kamisanik, xkichomaj xkib’an kamisan winaq ri’. We jumulaj b’anol k’ax ri’ chi la’ pa Taq’ajil Juyub’ che ri amaq’ qas xkib’an wi k’ax ri’, qas chi la’ k’ut pa le Juyub’ tinamit rech Escuintla. Kab’ixik qaraj k’o 14 winaq xkib’an k’ax chi ke chi’, e k’o k’ut e 8 winaq xq’atexik rech man xkib’an ta chik k’ax chi ke, rumal ri’ xeto’taj kanoq.  

lostopos

Eri Nik’aj Topos: e are ri’ xechapik pa le ik’ febrero ri’ eri k’ax kimak kab’ixik k’o winaq xeleq’aj b’ik kuk’ ri xkiya’ pa taq jul ri’. K’o choman itzel b’anoj k’ax toq’inik pwaq chi ke winaq ri’, xuquje’ k’o kamsanik xkib’ano.

Eri jumulaj b’anol k’ax ri’ sib’alaj k’ax ri’ xkib’an pa taq Suchitepéquez xuquje’ pa Escuintla.

Eri aretaq xtaq kichapik ri Barrio 18 ri’ aretaq k’o jun nim poq’sab’al xkib’an chuwach Hospital San Juan de Dios. Chi’ k’u ri’ e 13 xechapataj chi ke kab’ixik e uwinaq ri barrio 18, rumal ri’ xq’atataj 18 b’anoj k’ax kumal xuquje’ katajin kichomaxik e 19 winaq xkiraq k’ax kumal ri’, xuquje’ xch’ob’otajik chinaq xeb’anow rech nik’aj kamisanik ri’.

IMG 3233

Nik’aj Vatos Locos, Barrio 18: eri jun molaj b’anol k’ax ri’ pa zona 11 rech pa nimatinamit xkib’an wi nima k’ax, k’o toq’inik pwaq xkib’an che ri ch’ich’ e erelwinaq. E 11 e chapom chik chi ke ri’.

Banda Juanquis Extorsion

Kimolajil Kamsanelab’ kuk’ ri ajtoq’inel pwaqil ri’:  Pa we junab’ ri’ eri tzukunem xb’antajik pa komon ruk’ ri Ministerio Público xuya’ pa retal rech xechapik e jo’ob’ molajil b’anol k’ax ri’ xuquje’ e k’o 83 winaq xechapik rumal b’anoj kamisanik xuquje’ toq’inik pwaqil ri’. K’o 9 raqarik k’aqb’alil rech b’anoj k’ax xeraqik, k’o keb’ k’aqb’al claymore ruk’ 6 ch’ich’ keb’insaxik xeraqik.

IMG 7313

Kimolajil b’anol awan k’ayin kunab’alil  Chisec: aretaq xya’taj loq ub’ixik pa retal ch’a’wb’alil 1577, xterenb’exik ri tzijol chi rij ri b’anoj k’ax ri’ rumal ri’ k’o keb’ tzukunik xtaq ub’anik pa le uq’ab’tinamit rech Chisec, Alta Verapaz. Rumal ri’ xb’antaj kowinik xeraqik 18 raqarik k’aqb’alil, ruk’ wuqub’ alaj k’aqb’al, ruk’ 5,845 ub’aq’ jalajoj k’aqb’alil, ruk’ 53 k’olib’al upam k’aqb’alil, ruk’ waqib’ k’ak’ ch’ich’ ri’, xuquje’ e k’o 8 winaq xechapik.

K’o ya’talil chajinik pa taq ch’ich’ rech erelwinaq ri’

Eri q’atb’altzij rech ri Mingob k’o k’i nuk’chomanem kitz’aqim chik uwach rech ri komon taqawokajil ri’ rech kab’an uch’ob’ik ri jas ri’ qas kape wi ri nik’aj k’aqnik b’anom pa tinamit ri’.

Xuquje’ k’o Cholchak Ya’olchajinik pa Ch’ich’ Erelwinaq rech Guatemala-Escuintla, are rech eri ub’eyal ya’olchajinik ri’ rech kaq’atexik ri b’anoj elaq’ kab’an pa taq ri ch’ich’ ri’ xuquje’ rech kaq’atexik ri toq’inik pwaq chi’, rech kaq’atexik pa juntir rumal ri taqawokajil rech Patanem Amaq’ kuk’ ri e ajmeb’il q’inom winaq ri’.

Pa le nimatinamit rech Iximulew xuquje’ xaq’ansax uchuq’ab’ ri ya’olchajinik pa taq le ch’ich’ erelwinaq ri’. Qaraj e k’o 200 eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xekojik pa le ketak’ab’ wi ri ch’ich’ e erelwinaq rech taq ri colonias Santa Luisa zona 6; ri Maya zona 18 xuquje’ pa Milagro zona 6 rech Mixco. Eri ya’olchajinik ri’ are xb’antaj pa komon ruk’ ri División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda). Xuquje’, katajin na ri chajinik che kaqan kojpa’ ronojel q’ij chi la’ qas kak’ulmataj wi ri b’anoj k’ax pa nimatinamit ri’.

Terenb’im ub’anikil rech kak’ex uwach ri Wokajil Japache’ ri’

Eri q’atb’altzij rech ri ministerio rech Gobernación, ketajin na che b’anow k’exnik rech uya’ik uchuq’ab’ ri Wokajil Japache’ pa amaq’ ri’. Are rech b’a’ pa komon katajin ri nim uchomaxik ri’ ruk’ ri Secretaría Técnica rech ri Consejo Nacional rech Seguridad rech kakojik jun “Nim Molaj chakunem chomanik rech K’ak’ex uwach Wokajil Japache’ ri’” are rech tajin utoq’ixik kakojik ri B’anoj Chomanik pa Tinamit ri’ rech Kak’ex uwach ri Japache’ 2014-2024 ri’.

Xuquje’, are uwach kachomaxik ujamik kuwach ri e ajpache’ pa le Wokajil Japache’ ri’, rumal ri’ pa komon kumal ri taqawokajil kachomaxik che chi kuwach k’ut ri ajq’atol tzij kakib’an ri q’atoj ri’, ruk’ ri Ministerio rech Gobernación ruk’ ri Wokajil Japache’ ri’; rech kachomaxik k’ut k’o kuyb’al mak kaya’ik rech uqupixik uwach q’ij rech ri tojb’al mak ri’.

Swiffy Output
COMPARTIR