Aretaq xtotaj ri jachow uwach ri jumulaj q’atojt zij katajin rumal ri Comisión Internacional rech Q’atenik ri Impunidad pa Iximulew (CICIG) xuquje’ ri Ministerio Público (MP), eri Nima K’amal b’e Amaq’, Jimmy Morales man xaq ta xumaltyoxin ri’ xuquje’ xuki’kotirsaj ri uchak upatan ri Comisionado Iván Velásquez xuquje’ che ronojel ri molaj ajchak patanel rech ri CICIG ri, xane’ xuquje’ sib’alaj xuya’ ub’ixik che loq’ ri chak patan b’anom rumal ri Taqawokajnem Ya’olchajinik ri’ pa komonb’alil ruk’ ri Ministerio Público ri junam e petinaq che ub’anik pa le q’atel uwach ri b’anow kamisanem pa we amaq’ ri’.

 “K’o k’i qachakum uwach ri’ le k’ax ub’anikil ub’antajik ri’, xa’rumal k’ut k’o k’iyalaj taq chak uya’om chik uwach pa le Ministerio rech Gobernación are ri’ jun utzalaj komonchak b’anom ruk’ ri Ministerio Público”, xcha’ ri Morales.

Xub’ij chik, are wari’ uj uk’amom b’ik pa le uq’atexik uwach ri b’anow k’ax kamisanik ri’, je ri’ ri ya’olchajinik kumal ri wokajil ajchajil tinamit pa le ub’antajil rech ya’b’al uchuq’ab’ ri b’anow tzukunem rech uq’atexik ri b’anow k’ax kamisanik ri’ rech kaq’atatajik ri kikamisaxik winaq ri’ xuquje’ jacha’ ri jun k’utb’a rech ri’, ri xuya’ ub’ixik ucholaj ri Nim K’amal b’e Amaq’, pa taq le q’ij 21 xuquje’ 22 pa le ik’ ri’, are chi’ man k’ot b’a’ jun winaq xkam pa le juyub’ tinamit rech Iximulew ri’.

Eri nik’aj chik k’o q’atb’altzij chi kij ri’

Pa le jachib’al rech ri ub’ixkil uchak patan ri CICIG ri’, chi’ k’u ri’ eri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, achb’ilam rumal ri viceministro rech Ya’olchajinik, Ricardo Guzmán Loyo xuquje’ ri rech ri Antinarcóticos, Óscar Dávila Mejicanos, ri Comisionado Velásquez, xuya’ ub’ixik jun b’anow k’ax kamisanik ri xk’is utzukuxik uwach pa komon chak ruk’ ri MP ri’, xuquje’ ri ub’antajil ri rech Cooptación rech pa Taqawokajil ri’, ri jun chik ub’i’ Ri Cooperacha, ri jun chik are ri Caso TCQ, ri plazas fantasmas pa le Nimataqawokaj rech B’anol Taqanib’al pa Amaq’ilal ri’, ri k’ax chi rij ri ex presidente rech ri Banco de los Trabajadores, ri jun chik are ri rech Registro rech ri Propiedad chi rij wa’ juntir ri’ e k’o 18 chi winaqil are jun chi kuxo’l ri ex registradora Anabella de León, ri k’o ri q’atb’altzij chi kij ri’.