Eri PNC xuraq ri alaj ne’

458

Eri chajinem tzukunik are xb’antaj pa le colonia Enriqueta, Villa Nueva, je ri’ xuya’ ub’ixik pa q’axal tzijolinem ri viceministro rech Gobernación, Elmer Sosa, xuya’ ub’ixik k’ut che ri alaj ne’ che ri xeleq’ax b’ik pa lunes chi la’ pa Ciudad San Cristóbal Zona 8 rech Mixco.

Eri uchak patan chajinik kumal ri sak’ajil ajchajinel rech ri PNC are k’ut ri xuya’ pa retal rech xraqataj ri alaj ne’ ri’ pa keb’ q’ij ri’.

Eri ub’ixik xya’ loq pa taq kajib’ kajb’al rech q’ajib’al q’ij k’amom b’ik rumal ri unan chi’, xaq k’a te’et e k’o oxib’ achijab’ xkiya’ kib’ pa ub’e rech xkeleq’aj b’ik ri laj ral ri’ ruk’.

Eri taqanel rech ri Subdirección General rech Investigación Criminal, Stu Velasco xuya’ ub’ixik che pa aninaqil xkimaj utzukuxik ri laj ne’ ri’ rumal ri’ xekowinik xkiraqao rech xkesaj loq pa kiq’ab’ nik’aj b’anol k’ax ri xek’amoj b’ik rech.

 “Aretaq xaqato ri utzijolil ri’, eri Viceministro rech Seguridad xukoj juntir uchuq’ob’il tzukunik chi rij ri’ rumal ri’ xb’antaj kowinem xraqataj ri laj ne’ ri’”.

 “Pa le chajinem tzukunik are xb’anik jun nim ch’iob’oj chi rij ri’ rech xilotajik che ri jun molaj b’anol k’ax ri’ k’o ub’anikil b’anoj k’ax kumal ri’, xuquje’ xkich’ob’o che ri jun molaj b’anoj k’ax ri’ pa aninaqil kakib’an ri k’ax ri’, xa’rumal man k’ot pwaq ri’ xkita chi rij ri’” xcha’ ri subdirector ri’.

Chi’ k’ut ri xraqataj wi k’o jun ixoq xchapataj ri’ ri xub’ij che jun rachalal xk’amoj b’ik rech ri laj ne’ ruk’ rech kuchajij. Eri q’atb’altzij ketajin na tzukunik chi rij ri’ xuquje’ kab’ixik qaraj k’o jun rachalal ri laj ne’ ri’ xb’anoj rech ri jun k’ax ri’.

CHAK’OLO RI K’UTB’AL RECH CHI’

Nota Wendy Álvarez
fotos tatiana Valenzuela /PNC

COMPARTIR