Pa le  B’anow Tijob’enik rech ri Tijob’al rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), e k’o 500 eqa’lenelab’ chajin tinamit xkich’ak kiwujil rumal xkik’iso xkitijoj kib’ xuquje’ k’o jun nim retal tijob’enik xya’taj chi ke kumal ri q’atb’altzij rech ri Ministerio rech Gobernación xuquje’ kumal ri q’atb’altzij k’amal b’e rech ri PNC ri’.

Eri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, xe’uki’kotirsaj kuwach le eqa’lenelab’ xkik’is xetijoxik ri’, rech kakinimaj jun utzalaj ya’olchajinik chi ke winaq tinamit ri’ rech kakub’ kanima’ chi kij ri Ajchajil Tinamit ri’.

 “Ruk’ wa’ are kanimaxik uwach kiloq’oxik le eqa’lenel ya’olchajinik pa taq tinamit ri’ rech kechajin chi ke xuquje’ ketob’an chi ke ri winaq e aj iximulew ri’, rumal ri’ xe’upixb’ej rech kakiterenb’ej ub’anik utzalaj taq chak patan ri’ xuquje’ rech keqaj ta pa taqchi’b’al b’anow k’ax ri’”.

Eri q’atb’altzij k’o setb’al retal na’tib’al rech xkich’aq kiwujil rech xkik’iso xkitijoj kib’ che ri k’i sak’ajil ub’anikil chajinik ri’, chi’ k’u ri’ e k’o e 110 chi ixoqib’ xuquje’ e k’o chi achijab’ xkik’is uwach tijob’enik chi ke,  e rech taq ri uwokajil ri’ e k’o chi kuxo’l e rech ri Taqawokaj rech Criminalística (GACRI), ruk’ e 11 eqa’lenelab’ ri’, eri División rech Información Chajintinamit ri’ (DIP), ruk’ e 39 ri’; eri División Especializada rech Investigación Criminal (DEIC) e 212 ri’; eri rech ri Tecnología ruk’ e 29 ri’; eri División Especializada rech e Q’atel Molaj B’anol K’ax ri’ (DIPANDA) ruk’ e 49 ri’; eriDivisión rech K’aqb’alil Poq’sab’al ri’ (DIDAE) ruk’ e 40 ri’; eri División rech Fuerzas Especiales rech ri (DIFEP) ruk’ e 38 ri’; eri inspectoría General ruk’ e 52 ri’; xuquje’ eri Docencia Policial I ruk’ e 9 ri’ eri Docencia Policial II, ruk’ e 7 ri’ xuquje’ eri rech ri Curso Intermedio rech Docencia, Policial ruk’ e 6 ri’.

Eri K’amal b’e rech ri PNC, Nery Ramos y Ramos, xub’ij che ronojel taq q’ij ri’ eri eqa’lenelab’ chajintinamit ri’ rajawaxik ri’ kakik’iso kakitijoj kib’ ri’ rech kakib’an utz che ub’anikil ri wokajil ri’.

“Rajawaxik b’a’ kab’an utz che ri ya’olchajinik chi ke ri tinamit winaqil ri’ rech kakub’ kik’u’x chi ke ri e ajchajil tinamit ri’ xuquje’ rech sib’alaj utz kakina’o kechajix ronojel taq q’ij ri’, rajawaxik b’a’ kaqak’is uwach katijoxik rech kojel ta kan chi kij ri nik’aj molaj b’anol k’ax ri’” xcha’ ri Ramos.

Xuquje’ eri Juan Fernando Pineda, Subdirector rech Estudios xuquje’ Doctrina rech ri PNC, xkub’isaj ub’ixik che ri jujun chi ke ri eqa’lenelab’ ri’ xkik’iso ri sak’ajil tijob’enik chi ke rech kachomar keta’mab’alil ri’ rech sib’alaj kekowinik kakiq’atij kuwach ri nik’aj molaj b’anol k’ax ri’.