Xjach le tzij xuquje’ Uq’ojomb’al Ub’ixnem ri Ministerio rech ri Gobernación

622

Aretaq ri’ pa k’iyalaj taq ik’ qas xtij ub’anik utz’ib’axik ri loq’ raqaj tzij rech uq’ojomb’alil Ub’ixixik ri’, k’a pa iwir ri’ eri Ministerio rech Gobernación k’o jun loq’ ub’ixb’al pa uwokajil ri’.

Eri pa uraqajil ub’ixnik ri’ are wari xjachataj rumal ri ajb’anel rech xuquje’ ajtijonel rech ri Orquesta Sinfónica Juvenil rech Villa Nueva, eri Jorge Blanco, are xjach rech pa uq’ab’ ri taqawokajnel rech Ya’olchajinik ri’, Francisco Rivas Lara ri’.

Eri Blanco ri’, are xutz’ib’aj xuquje’ xuq’ojomisaj we jun b’ixb’al ri’ are xumaj jun junab’ che ub’anik ri’, ruk’ wa’ xuya’ ronojel ranima’ che ub’anik pa taq chaq’ab’ aretaq xk’ask’atik che ub’anik jujun taq uwach ri’.

Eri tzij kub’ij chupam we jun b’ixb’al ri’, chupam k’ut eri ajb’anel rech ri’, xukoj chupam ri uchak patan ri Gobernación, ri reqa’lenemtzij pa le taqawokajnem ri’ pa le kanimaxik ri winaqilal pa le ya’olchajinik chi ke ri’, pa le kanimaxik, pa le kaloq’oxik pa juntir ri’ xuquje’ pa le kub’isaxik kuwach jacha’ kub’ij pa le Taqanawuj ri’.

Pa le uwach ri ilb’anem ri’ chi’ xek’oji wi xkita wi aretaq xkib’ixoj we jun b’ixb’al ri’ kumal ri Orquesta Sinfónica Juvenil, ri wokotal uwach kumal e 42 chi e ajb’ixonel ri k’a te 7 pa 22 kijunab’ ri’, e are ri’ xkib’ixoj we jun b’ixb’al ri are wari rech chik ri Ministerio rech Gobernación ri’.