Aretaq xk’is ri riqb’al ib’ rech ri GANSEJ, Guatemala – Honduras, xuquje’ aretaq xyata’j ri uwokik uwach ri ub’anikil rech ri ya’b’al ri tob’anem xuquje’ ri ub’anikil chomanik kumal ri keb’ nimatinamit ri’ are ri’ uwach taq ri xchomaxik pa le nim molin ib’ chomanik ri’, rumal ri’ eri Francisco Rivas Lara, Ministro rech Gobernación xuquje’ ri uk’exel taqawokajnel rech Honduras, Julian Pacheco Tinoco xkiya’o ub’ixik che ri uk’amik uchuq’ab’ ri Nuk’chomab’al xuquje’ ri eqle’nemtzij xchomataj uwach ri’.

Eri Rivas Lara xuya’ ub’ixik che ri jun chi ke ri taqim uwach xchomaxik ri’ are kuya’ uchuq’ab’ ri ub’anikil ri ya’b’al tob’anem, ri tzijob’en ib’ ruk’ ri komonchakunik chi kuwach taq ri wokajil rech ya’olchajinik ri’ are rech b’a’ uchakuxik ub’eyal k’iyemal ri’ rech katerenb’exik ri ch’ob’on tzijolil, rech b’anow tzukunem, rech uq’atexik kuwach b’anol k’ax ri’ xuquje’ rech katerenb’exik ri nuk’wokaj b’anow kamisanem ri’ che ri sib’alaj k’axk’olil tajin kub’an pa taq le keb’ nimatinamit ri’.

“Ronojel ri xchomatajik are xb’antaj ri’ pa ujikomal rech kiq’atexik ri nik’aj molaj b’anol k’ax ri’ che ri tajin kakib’an k’ax pa le k’ayin awan kunb’alil ri’, pa le upoq’sanik pwaqil ri maj pa usaqil ri’, ri b’anow k’ax chi ke taq winaq ri’ che ri tajin kakiq’axaj pa taq nik’aj amaq’ ri’, ri nik’aj ajb’anol taq kamisanik ri’ xuquje’ nik’aj che ri kakib’an elaq’ toq’inik pwaq ri’ are taq wa’ uwach juntir ri b’anow k’ax kumal ri itzel winaq ri’”, xcha’ ri Rivas Lara ri’.

Eri awan kunb’alil ruk’ ri ub’anik k’ax chi ke winaq ri’ are sib’alaj k’ax rilik ri’

Rumal ri’ eri Secretario rech Ya’olchajinik ri’, Julián Pacheco Tinoco xuya’ ub’ixik che ri riqb’al ib’ are rech k’o nimchomanik xb’anik chi rij taq ri uq’atexik ri uq’axaxik xuquje’ ri k’ayin awan kunb’alil ri’ are wa’ k’o jun nimchomanik xb’an uchomaxik ri’ xuquje’ are wari’ ri qas k’o k’axk’olil uminom pa taq le amaq’ nimatinamit pa uwachulew ri’ xuquje’ are wa’ ri rajawaxik qas kachomaxik rech kaq’atexik uwach pa taq le keb’ nimatinamit ri’.

“Eri jun k’utb’al rech ri uq’atexik ri’ are ri’ uwokik uwach xb’antajik ri Fuerzas de Tarea Maya Chortí che ri katajin che ub’anik utzalaj q’atenik nik’aj itzelb’anik pa taq ronojel q’ij ri’ are wari’ qas kuya’ kub’sib’al k’u’x ri’”, xcha’ ri Pacheco Tinoco.

Xkub’isaj ub’ixik che k’o katajin uchomatajik chi rij le k’i kiq’axnik ri winaq pa amaq’ib’ ri’ xuquje’ chi saq panoq che, are wari’ rajawaxik sib’alaj kab’an uchomaxik ri’ xuquje’ rech kaq’atexik kib’e rech ke’ok’ow ta chik ri molaj b’anol k’ax ri’ che ri e ajk’amanel chi ke taq ak’alab’ ri’ xuquje’ ixoqib’ che e yowab’ winaq chik xuquje’ ri qas kakib’an k’ax che taq le amaq’ib’ nimatinamit ri’.

Pa le uk’isik ri’ eri Ministro rech Gobernación xuya’ ub’ixik che we jun nimpuq Ajchomanela’ rech Ya’olchajinik ruk’ Suk’umalil ri’ are rech pa amaq’el ri’ xuquje’ are pa amaq’el pa taq ri nimatinamit naj xuquje’ we kamik ri’ are chik katerenb’ex uchomaxik uwach taq chak patan kab’an na ri’ xuquje’ are rajawaxik ri’ k’o nim utzijoxik chi rij, k’o jun q’axaltzijol chi rij ri’ xuquje’ k’o jun komonchak chi rij ri’ kumal taq le wokajil ri ya’olchajinik pa taq amaq’ib’ nimatinamit ri’ xuquje’ are wari’ jun uwa’lib’al uwach rech are kak’exik jaschi’ kab’an chuwi le riqb’al ib’ chomanik ri’ qas chi la’ k’ut pa juyub’ tinamit hondureño xuquje’ are chomam chik kab’an pa taq abril xuquje’ mayo ri’.

 

ATENTAMENTE,
LICENCIADO DOMINGO VASQUEZ
ENCARGADO DE TRADUCCION PAGINA WEB
MINISTERIO DE GOBERNACION
traduccionquiche@gmail.com
mingob.gob.gt

Zona de los archivos adjuntos