Rumal k’ut xopan le ik’ rech septiembre, pa we ik’ ri’ eri winaqil e aj iximulew kakina’o jun nimalaj ki’kotemal pa kanima rumal xopan uq’ij unimaq’ij le amaq’. Rumal ri’ e rajchak ri Ministerio rech Gobernación xkina’o jun nim utzilem ki’kotemal ri’, rumal ri’ eri Unidad Coordinación rech Desarrollo Humanos, rumal xopan le q’ij ri’ rech kab’an unimaq’ij le 198 ujunab’ xutz’aqatisaj pa le utukelem rib’ we nimatinamit, rumal ri’ xuchomaj ub’anik jun etab’an ib’ rech ub’anik le altares ri’ rech kuk’owisaj chi kuxo’l rajchak le Taqawokajnem Ya’olchajinik pa Amaq’ ri loq’ob’anem xuquje’ le retz’ab’axik ub’anik wari’ pa we Iximulew Nimatinamit.

Rumal ri’ eri Sandra Avendaño, rajawtzij rech ri Unidad rech Desarrollo Laboral, xuya’ utzijob’elil ri’: “Are wari’ jun b’anoj nimaq’ij rech kaqak’amo qib’ qonojel chi rij, rech ub’anik ri chak pa wokaj puqil xuquje’ b’a’ ruk’ wari’ eri e ajchak rech kaketa’maj uk’amik uloq’oxik uwach ri no’jk’aslemalil pa amaq’ ri’”.

Eri Thelma Mayén, ajtz’ib’anel rech ajtzijol tzij rech ri Tipografía Nacional, xub’ij k’ut we b’anoj taq retal unimaq’ij amaq’ are wa’ kuwa’lijsaj uwach ri b’antajil pa le tzijol tzij pa we amaq’, “are jastaq ri’ ri kasach uwach kanoq rumal pa taq le q’ij kok’ow ri’ xuquje’ uk’utik wari’ chi ke ri ak’alab’ are rech kojumal qonojel, xuquje’ xub’ij are rech kaq’alajinik che ri jachakunb’al ri’ are k’o jun molaj uwach uchak kub’an ri’, rech kuk’utu che k’o ki’kotemal xuquje’ are xb’an utzil chech pa taq jujun uchomaxik xb’antaj pa taq le k’amoj b’e jachakunb’al che ri xeb’anoj rech wari’”.

Eri jachakunb’al xetatb’enik chi rij wari’ e are ri’: le SECOIN, le Dirección rech Recursos Humanos, le Escribanía xuquje’ Cámara rech  Gobierno, le Dirección rech Informática, le Asuntos Internos xuquje’ le Dirección rech Planificación ri’.