Eri Ministro xuquje’ ri viceministros kakiya’o ub’ixik ucholaj ri ub’eyal cholchak rech ri ya’olchajinem chi ke diputados rech ri Comisión rech Gobernación rech ri Congreso pa Amaq’il ri’

Eri Ministro rech Gobernación Oliverio García Rodas xuquje’ ri Viceministros ri e q’atb’altzij rech ri Taqawokajnem ri’ xemolin pa jun riqb’al ib’ kuk’ ri diputados rech ri Comisión rech Gobernación rech ri Congreso rech ri Amaq’il, chi’ k’u r’ eri e ajb’anol taqanib’al ri’ xkitotab’ej ri cholchak, ch’ob’otal chak xuquje’ ri b’anoj ya’olchajinem che ri katajin ub’anik ri’ rech uq’atexik b’anoj k’ax pa we amaq’.

Pa le molin ib’ ri’ xb’an wi jun uk’utik le cholchak katajin rumal ri Ministro Oliverio García Rodas ruk’ ri puq ajchak ri’, ri wokotal uwach kumal e jo’ob’ viceministros xuquje’ e ajno’jimnelab’, ri kib’anom ri ya’olchajinem pa amaq’ ri’ xuquje’ ri chomatal chik kumal rech pa taq le ik’ ri’ k’o na rech ri 2020 xuquje’ pa jun chik junab’ ri’.

Eri Diputados ri’ aretaq xk’is uk’utik ri uwachtzijonem chi ke ri’ kumal taq ri taqawokajilal ri’, k’o jujun taq tzij xkita’ ucholajil ub’ixik chi ke ri’, rech jujun taq uta’ik ri’ xuquje’ kaya’ pa utzijob’exik ri’ chi rij taq ri cholchak che ri kuya’ pa ub’ixik uk’utik ri Taqawokajnem ri’.

Xuquje’ xkimatyoxij che ri q’atb’altzij rech ri taqawokajnem rumal xkiya’ loq ub’ixik ucholajil rech ub’anik taq ri cholchak che ri chomatal chik kakojik rech pa le uq’atexik b’anoj k’ax ri’, uq’atexik ri narcotráfico, ri cholchak rech tob’chakub’al, rech usuk’umaxik pa ucholaj ri ub’anik pwaqilem rech tojb’al chakunem ri’ xuquje’ ri uwoksolixik ri b’anoj ya’olchajinem rech uq’atexik b’anoj k’ax pa we amaq’.

Xkita utob’ani ri Comisión ri’

Eri Ministro rech Gobernación xuta ri katob’anik ri diputados e patanel rech ri Comisión rech Gobernación rech k’a le uq’atb’altzij ri’ kutoq’ij ub’anik jujun taq k’ak’ taqanem tzij ri’, rech pa aninaqil b’a’ keyakik ri Comisarías cuquje’ sub comisarías pa taq tinamit rech pa we amaq’ xuquje’ ri keb’ rachoch japache’ tz’apib’al ri’, che ke’uq’i’o e 950 chi e ajpache’ kek’oji pa jujun taq, che ri chomam chik keyak ri’.

Pa le chomanem chak ri’ eri Ministro rech Gobernación xuya’ jun ub’ixik ucholaj ri k’utb’al chi rij ri rajilanem kamik xuquje’ ri ya’olchajinem kab’anom ri’ kumal ri wokajil ajchajil tinamit, ruk’ uwoksolinik ri taqawokajnem rech ri Ya’olchajinik ri’, are rech utaqixik ri kub’sib’al joremal chi ke ri winaqil pa we amaq’.

Eri Ministro ri’ xub’ij k’ut che konojel ri viceministros ri’keta’m ri’ che k’o karaj na kab’anik rech uq’atexik ri b’anoj k’ax chi ke ri winaqil pa we amaq’.

Xuya’ kitzijol ri winaq che xek’am b’i kumal b’anol taq k’ax

Eri Ministro ri’ xuya’ ub’ixik ucholajil che ri Comisión, chi kij kitzijol ri winaqil che ri kab’ixik e sachinaq k’a te’et kek’utun ri’ e k’amom b’i kumal b’anol k’ax, chi rij wari’ xub’ij eri konojel man e raqom taq kumal kachalal, are wa’rumal jalajoj ub’anik umak ri’ xuquje’ aretaq kaya’ kitzijol pa taq le alertas ri’ ri man k’isom ta kitzukuxik ri’.

Are wa’ xub’ano, xub’ij ri taqawokajnel rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’, pa taq le uwachwuj k’amq’aq’nil ri’ qas jipim wi kitzijoxik ri’, are wa’ xumin xib’inik pa kachomab’al ri winaqil ri’ ri keleq’axik winaq, xub’ij ri’ eri rajilanem kumal e ajchajil tinamit chi rij taq ub’ixik ri b’anoj k’ax k’a we kamik e k’o wuqub’ winaq e k’amom b’i kumal b’anol k’ax e are ri’ katajin katzukuxik ri’.

Noticias Recientes