Eri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas Lara xk’oji pa le riqb’al ib’ rechTaqawokaj Chomanik, taqom ub’antajik rumal ri Nim Uk’exel K’amal b’e Amaq’ Jafeth Cabrera, rech kakichomaj pa aninaqil ri nim k’ax pora’n katajin Petén rumal k’ut k’o nim saq’ij kuchaqe’jsaj ri juyub’al chi’ rumal 100 chik pora’n k’ulmam chik chi’.

We kamik ri’ k’o 8 mil rajijab’al uwach k’ache’laj chi’ k’atinaq ri’ xuquje’ k’o chik 200 mil uwach chik k’o ri’ pa k’ax pornik ri’, k’o jujun taq to’m uwach chi’ kojpa’ ri Reserva Tikal ruk’ ri Laguna del Tigre. Che ri pora’n ri’ k’o 15 xilotajik pa taq le k’ache’laj chi’ ri qas k’ax k’ut ka’ok wi ch’ich’ chokonsab’al rech kachupsax ri’.

Chuwach ri ilom pa aninaqil ri’, eri Cabrera xuya’ ub’ixik che xtaq ub’ixik rech kakojik ri Nim Q’alajisab’al ri K’ax Pora’n ri’ pa le juyub’ tinamit rech Petén kakiya’ komon tob’anik chi’ ri Komon Tinamit kepe naj ri’.

Eri nim taqanel ri’ xuchomaj wa’ ri’ xa’rumal eri Consejo Nacional rech Áreas Protegidas CONAP, man k’ot chik uchokonsab’alil rech keb’e che uchupaxik ri nim taq pora’n ri’ xuquje’ rumal ri’ xutaq uq’alajisaxik ri jun Nim k’ax Poronik ri’ katajin chi’ rech pa aninaqil k’ut kepe pa komon che yab’al tob’anik chi’ ri México ruk’ Estados Unidos, ri ketob’an ri’ ruk’ nik’aj helicópteros rech ja’ kakik’aq chi rij ri pornem chi’, xuquje’ eri kiwa kirikil ri ajchupsal q’aq’ ri’ k’o chik chi la’, eri tob’anik ri’ are kak’amow b’ik rech chi’ ri CONRED.