Are taqim uchomaxik rech k’o jun nima ya’olchajinik rech q’atenik b’anow k’ax chi’, are upatan ri’ kachomaxik jun kub’sib’al k’u’x pa le k’ayib’al chi’, rumal ri’ xemolinik konojel ri k’amal b’e chomanelab’ rech ri ketaqan chi’, ri Komon chomanik xuuje’ ri Komonb’al e ajtaqal rech ri Q’atel b’anow k’ax chi’, pa le zona 6 ri’, konojel k’ut xemolin ruk’ ri viceministro rech Q’atel b’anow k’ax ri’, Axel Romero, ri q’atb’altzij tinamit chi’, ri Wokajil rech Q’atel k’ax pa Komonb’al Winaqil chi’ (UPCV) xuquje’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) ri’.

“Xb’antaj k’ut jun riqb’al ib’ chomanik kuk’ ri e ajb’anol k’ayij chi’ xuquje’ ruk’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ (PNC), rech k’o utzalaj ya’olchajinik chi’ xuquje’ pa komonchak ri’ kuk’ ri Wokajil Ajchajinem pa K’ayib’al ri’ (POLIMERC) xuquje’ ruk’ ri Comisaría ri’” xcha’ ri Romero.

Xub’ij chik che katajin jun chakunik ri’ rech pa juntir ri’ kachomaxik kaq’atexik ri jun k’ax ri’ kumal ri k’amal b’e are wa’ xkiya’ ub’ixik, are wa’ katajin uchomaxik chi rij panoq che ri nim k’ayib’al chi’ xuquje’ rech kaq’atexik ri elaq’nik toq’inik pwaq chi’.

Katajin uta’ik rech kesax ri ch’ich’ e chapom kan chi’

Eri Romero ri’ xub’ij chik che ri ajb’anol k’ayij chi’ xkiya’ ub’ixik che are rajawaxik ke’esax b’ik chi’ ri ch’ich’ e titz’im chi rij panoq chi’, ri e chapom kanoq kumal ri PNC, ri are wa’ kuya’ nim itzelal chi’ rumal k’ut chupam k’ut kakiwaj wi kib’ ri b’anol taq k’ax ri’ xuquje’ chupam taq kakib’an wi itzelal kumal taq winaq ri’, xuquje’ chi’ k’ut tz’apitil wi kib’e ri winaq che ri k’ax keb’in k’ut xuquje’ rumal ri’ kuq’atij ri b’e chi ke ri ajchajinelab’ aretaq keb’e pa aninaqil che rilik jun taqkil pa aninaqil ri’.

Chi rij k’ut ri k’ax e k’o panoq chi’ jacha’ ri b’anow elaq’nik toq’inik pwaq chi ke taq winaq chi’ are ri’ rajawaxik kachomax kaq’atexik kumal e k’i taq e ajchajil tinamit jacha’ xb’an pa le Nimk’ayib’al pa Uk’u’x Nimatinamit ri’ aretaq xkoj nim tzukunik chi’ rech xeq’atexik ri ajb’anol k’ax chi’, ruk’ r DIPANDA rech ri PNC, ri Q’atenik k’ax kumal ajchajil tinamit ri’, ri POLIMERC, ri Kik’olib’al Ajchajinelab’ chi’ xuquje’ ri achb’ilanik xuquje’ xuquje’ ri ya’b’al chuq’ab’il kumal ri Rajchajinel Q’atb’altzij chi’, ri Ajchajil e ajk’utb’e (PMT) ri rajawtzij rech nimk’ayib’al ri’ xuquje’ ri q’atb’altzij rech pa Uk’ux’ Nimatinamit Iximulew ri’.

Pa k’isb’al rech ri’ eri Viceministro rech Q’atel k’ax xuya’ ub’ixik che we kamik ri’ ronojel le jun chakunem ri’ are kamajtajik ruk’ ri uwokik esab’al rachib’al ropanb’alil ri k’ax k’o chi’ chupam xuquje’ chi rij k’ut panoq xuquje’ chi rij wari’ k’ojun cholchak ruk’ rilik juntir taq ri k’axk’olil rech kachomax resaxik chi’.