Xchapataj jun ch’ich’ are chi’ reqam b’i che’ rech Chaj pa Alta Verapaz ri’

Pa unimaxik ri Plan Operativo Táctico Policial No. 001-2021 xuquje’ 006-2021 ri’ kumal reqa’lenel ri Wokajil Ajchajil K’ache’laj ri’ (DIPRONA) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) are k’ut xkiriq jun ch’ich’ reqam b’i che’ qupim ri’ aretaq xe’opan ri ajchajil tinamit ri’ eri ajb’inisal xraj rib’ ri’.

Eri xriqitaj ri’ chi  la’ pa le kilómetro 196 pa nimab’e tz’aqim ri’ kab’e pa le Verapaces, pa le tinamit rech Santa Cruz Verapaz, chi la’ k’ut ruk’ utob’anik ri unidad Policial AV 125 ri k’o uk’olib’al pa le tinamit ri’.

Pa le ch’ich’ ri’ xriqitaj wi pa ronojel 17 chi etok’al rij chi che’ qupim ri’ are rech chaj, ri maj pa usaqil rumal man uwujil tane’ ri’ xuquje’ ri are la’ rech kak’ayix ri’ rumal ri’ eqam b’i rumal jun ch’ich’ ri’ ri xk’aj b’i pa uk’olib’alil ri DIPRONA rech te k’u ri’ kak’am b’i pa q’atb’al tzij ri’.

Noticias Recientes